Gynybos parmos fondo metinis pranešimas, 2016 m.

Šis dokumentas yra paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, 2013 01 01 redakcija. 

Prieš apžvelgiant Gynybos paramos fondo (toliau Fondas) 2016 metų veiklą, norėčiau priminti pagrindinius Fondo veiklos tikslus:

-       parama -karinio saugumo stiprinimui;

-       visuomenės švietimas, vienijant visuomenę ir ugdant patriotiškumą;

-       visuomenės ir kariuomenės tarpusavio integracijos skatinimas;

-       labdaros ir paramos gavimas iš Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių ir fizinių asmenų ir paskirstymas jos nesiekiantiems pelno juridiniams asmenims, bei užtikrinimas tokios paramos panaudojimo efektyvumas;

-       tarptautinių santykių plėtojimas bei bendradarbiavimas su panašią veiklą vykdančiomis užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei dalinimasis patirtimi siekiant pritaikyti visas priemones gerinant valstybės saugumą.

-       Užsiėmimas kita veikla, kuri neprieštarauja Fondo tikslams bei teisės aktų reikalavimams.

Fondas yra įsteigtas 2015 metais balandžio 27 d., atskira 2015 metų veiklos ataskaita nebuvo ruošta (2015 metų finansinių dokumentų rinkinys buvo pateiktas ir Dalininkų susirinkimo patvirtintas),  todėl 2016 metų ataskaitoje bus apžvelgta ir 2015 metų veikla.

Siekdamas įgyvendinti užsibrėžtus tikslus Gynybos paramos fondas 2015 - 2016 metais organizavo ir vykdė tokią veiklą:

Pirmaisiais savo veiklos metais (2015), Fondas pagrindinį dėmesį skyrė Fondo vizijos, misijos ir projektų kūrimui bei tarptautinių ir kitų partnerių paieškai. Buvo pasirinktos veiklos kryptys, jų  vystymui buvo paskirti atsakingi dalininkai. Norėtųsi pabrėžti, kad ne visos planuotos kryptys buvo vystomos. Per 2016 metus buvo išgrynintos pagrindinės veiklos kryptys kurios ir apėmė visus aukščiau Fondo apibrėžtus tikslus. Veiklos krypčių vystymui buvo iniciuoji šie trys projektai:

-       Idėjų kalvės (think tank) projektas. Projekto vystymas:

  • Bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Londone,  2016 metais sausio mėn., buvo organizuotas Fondo saugumo ekspertų vizitas į Londoną, kur įvyko susitikimas su Londono lietuvių bendruomene. Taip pat, įvyko susitikimas  su RUSI (Think Tank) atstovais.   
  •  2016 m . kovo 2-3 dienomis, bendradarbiaujant su Lietuvos Seimu,  Fondas organizavo Tarptautinę saugumo konferenciją: „Stiprinant visuomenės pasipriešinimą hibridinėms grėsmės“. 
  • Pasirašyta rezoliucija ir užmegztas bendradarbiavimas su septyniais tarptautiniais Think Tank. http://www.fondas.eu/index.php/en/78-resolution-of-the-international-security-experts
  • 2016 Rugsėjo 19 – 30 d. Taline įvyko tarptautinio Think Tank tinklo atstovų susitikimas, kuriame buvo tariamasi dėl Idėjų kalvės projekto vystymo.
  • Projekto vystymui buvo užmegztas bendradarbiavimas su NATO PPD ir Baltic American Freedom Foundation: http://www.fondas.eu/index.php/lt/111-pasirasyta-bendradarbiavimo-sutartis

-       Priimančios Paramos Klasteris, šiuo tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomenės vadu. Detalesnė informacija apie minėtą projektą yra čia: www.hostnationsupport.lt; Norėtųsi paminėti, kad 2016 metais buvo organizuoti du seminarai, kuriuose dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos, NATO pajėgų, Lietuvos kariuomenės, verslo, ir Fondo atstovai: http://www.fondas.eu/index.php/lt/80-vilniuje-ivyko-fondo-konferencija-nato-pajegumu-dislokacija-lietuvoje-issukiai-ir-galimybes-salies-verslui

  • Pradėtas bendradarbiavimas su NATO Force Integration Unit  (NFIU) vadovybe, Lietuvos kariuomenės Jungtiniu štabu, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabu. Su šiomis organizacijomis, įskaitant Kariuomenės vadą ir Krašto apsaugos ministrą, yra organizuojami nuolatiniai susitikimai.

-       Visuomenės švietimo projektas, siekdamas įgyvendinti šį projektą Fondas glaudžiai bendradarbiauja su Pulkininkų asociacija.

-       2016 metais Fondo dalininkai ir PA atstovai publikavo virš 20 straipsnių Lietuvos ir tarptautinėje spaudoje, organizavo vieną atvirą diskusiją, dalyvavo TV, Radijo laidose. Nuolatos komunikavo su politinėmis partijomis, vyriasuybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Detali projekto veiklos atskaita čia: https://1drv.ms/f/s!AkfqkVB_03vAj5VKi_oTT-V-nXAHOg

Kiti Fondo veiklos rodikliai

-       Fondo dalininkų skaičius 2016 metų pabaigoje – 16;

-       Samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 2;

-       Fondo administravimo išlaidos:

  • Fondo direktoriaus darbo užmokesčio sąnaudos per 2016 metus - 941,51 Eur Finansistės darbo užmokestis 563,98 Eur. Neskaitant darbdavio mokesčių.
  • Iš viso per 2016 metus gauta paramos 10310,88 Eurų, tame tarpe 9000 iš juridinių asmenų, 750 Eur iš fizinių asmenų ir 560,88 Eur iš paskirtų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Panaudota 5332,73 Eurų jurdinių asmenų skirtos paramos ir 560,88 Eur iš paskirtų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

 

Direktorius                                                      Vaidotas Malinionis

                                               

  

Svetainėje lankosi 14 svečių ir nėra prisijungusių narių