Gynybos parmos fondo metinis pranešimas, 2017 m.

Šis dokumentas yra paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, 2013 01 01 redakcija.

Gynybos paramos fondo:

Tikslas: Stiprinti Lietuvos saugumą remiant demokratinius procesus regione.

Misija: Remti demokratinius procesus ir koordinuoti pastangas glaudesniam civilių ir kariškių dialogui, siekiant šviesti politikos formuotojus, plačiąją visuomenę bei mūsų sąjungininkus apie Lietuvos nacionalinį saugumą. Fondas taip pat siekia stiprinti ir plėtoti ryšius tarp Lietuvos ir Transatlantinės bendruomenės – mūsų sąjungininkų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje ir Baltijos jūros regione.

Vizija: Lietuva- saugi, patikima valstybė, kuria pasikliauja EU, NATO sąjungininkai bei kaimyninės valstybės.

Fondo veiklos principai:

Remiame vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, kurių veikla stiprina nacionalinį saugumą.

Remiame ir skatiname progresyvias idėjas, kurių įgyvendinimas stiprina saugumo ir stabilumo aplinką Lietuvoje ir regione.

Ugdome pasitikėjimą tarp įvairių visuomenės grupių regione.

Bendradarbiaujame su giminingomis organizacijomis.

Gynybos paramos fondo (toliau Fondas) veiklos:

–       parama -karinio saugumo stiprinimui;

–       visuomenės švietimas, vienijant visuomenę ir ugdant patriotiškumą;

–       visuomenės ir kariuomenės tarpusavio integracijos skatinimas;

–       labdaros ir paramos gavimas iš Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių ir fizinių asmenų ir paskirstymas jos nesiekiantiems pelno juridiniams asmenims, bei užtikrinimas tokios paramos panaudojimo efektyvumas;

–       tarptautinių santykių plėtojimas bei bendradarbiavimas su panašią veiklą vykdančiomis užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei dalinimasis patirtimi siekiant pritaikyti visas priemones gerinant valstybės saugumą.

–       Užsiėmimas kita veikla, kuri neprieštarauja Fondo tikslams bei teisės aktų reikalavimams.

Siekdamas įgyvendinti užsibrėžtus tikslus Gynybos paramos fondas 2017 metais organizavo ir vykdė tokią veiklą – sėkmingai toliau vystė keturis projektus:

–       Idėjų kalvės (think tank) projektas:

  • 2017 kovo 02 d. buvo organizuotas ir Tarptautinių saugumo ekspertų darbinis susitikimas su Krašto apsaugos ministru bei Lietuvos politikais iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Susitikime dalyvavo JAV, Lenkijos, Suomijos, JK, Švedijos, Norvegijos, Ukrainos ir Lietuvos saugumo ekspertai.

·       2017 09 05 – 08 Fondas organizavo trijų dienų darbinį susitikimą su tarptautinių saugumo ekspertų grupe. Susitikimo tikslas: Krizių simuliacijos projekto vystymas ir 2018 m. tarptautinės saugumo konferencijos  „Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliui“ organizavimas.

–       Priimančios Paramos Klasteris,

http://www.hostnationsupport.lt/

2017 06 23 buvo organizuotas seminaras. Gynybos pramonės organizavimas Lietuvoje: http://www.fondas.eu/index.php/lt/120-gynybos-paramos-fondas-organizavo-seminara-gynybos-pramones-organizavimas-lietuvoje

– „Live Firing Show“ projektas:

https://www.livefiringshow.com/

Siekdamas pritraukti kuo didesnį Vakarų pasaulio dėmesį Baltijos regionui ir tuo gerinti saugumo aplinką regione, Fondas inicijavo Live Firing Show projektą. Tuo tikslu buvo užmegztas glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene, Lietuvos krašto apsaugos ministerija bei Lietuvos šaulių sąjunga.

Per 2017 metus Fondas organizavo šešis darbinius susitikimus su užsienio ir Lietuvos Gynybos pramonės atstovais bei vyriausybinėmis organizacijomis.

–     Visuomenės švietimo projektas, siekdamas įgyvendinti šį projektą Fondas glaudžiai bendradarbiauja su Pulkininkų asociacija.

–       2017 metais Fondo dalininkai ir PA atstovai publikavo apie 10 straipsnių spaudoje, dalyvavo TV, Radijo laidose ir kitai būdais teikė ekspertines konsultacijas visuomenei ir jos atstovams. Nuolatos komunikavo su politinėmis partijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos kariuomene bei Krašto apsaugos ministerija, bei Nacionalinio Gynybos ir saugumo komiteto nariais. Dalyvavo jų inicijuotuose projektuose.

Kiti Fondo veiklos rodikliai

–       Fondo dalininkų skaičius 2017 metų pabaigoje – 16;

–       Samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 1;

–       Fondo administravimo išlaidos:

  • Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo.
  • Per ataskaitinį laikotarpį apmokėta steigėjo įnašų suma sudaro 700 Eur. Vieno steigėjo metinis įnašas lygus 100 Eur. Steigėjų įnašų suma laikotarpio pradžioje 1900 Eur, pabaigoje – 2600 Eur.
  • Ataskaitinio laikotarpio pradžioje gautos paramos likutis buvo 4835 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta paramos 61135 Eur, panaudota 57564 Eur. Nepanaudotos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 8406 Eur.
  • Gynybos paramos fondo vadovui išmokėtas sumas sudarė darbo užmokestis ir automobilio nuomos mokestis.

Direktorius                                                                                                               Vaidotas Malinionis

Gynybos paramos fondas