Gynybos parmos fondo metinis pranešimas, 2018 m.

(Patvirtinta kasmetiniame Fondo dalininkų susirinkime 2019 06 27)

Šis dokumentas yra paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, 2013 01 01 redakcija.

Gynybos paramos fondo:

Tikslas: Stiprinti Lietuvos saugumą remiant demokratinius procesus regione.

Misija: Remti demokratinius procesus ir koordinuoti pastangas glaudesniam civilių ir kariškių dialogui, siekiant šviesti politikos formuotojus, plačiąją visuomenę bei mūsų sąjungininkus apie Lietuvos nacionalinį saugumą. Fondas taip pat siekia stiprinti ir plėtoti ryšius tarp Lietuvos ir Transatlantinės bendruomenės – mūsų sąjungininkų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje ir Baltijos jūros regione.

Vizija: Lietuva- saugi, patikima valstybė, kuria pasikliauja EU, NATO sąjungininkai bei kaimyninės valstybės.

Fondo veiklos principai:

Remiame vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, kurių veikla stiprina nacionalinį saugumą.

Remiame ir skatiname progresyvias idėjas, kurių įgyvendinimas stiprina saugumo ir stabilumo aplinką Lietuvoje ir regione.

Ugdome pasitikėjimą tarp įvairių visuomenės grupių regione.

Bendradarbiaujame su giminingomis organizacijomis.

Gynybos paramos fondo (toliau Fondas) veiklos:

–       parama -karinio saugumo stiprinimui;

–       visuomenės švietimas, vienijant visuomenę ir ugdant patriotiškumą;

–       visuomenės ir kariuomenės tarpusavio integracijos skatinimas;

–       labdaros ir paramos gavimas iš Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių ir fizinių asmenų ir paskirstymas jos nesiekiantiems pelno juridiniams asmenims, bei užtikrinimas tokios paramos panaudojimo efektyvumas;

–       tarptautinių santykių plėtojimas bei bendradarbiavimas su panašią veiklą vykdančiomis užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei dalinimasis patirtimi siekiant pritaikyti visas priemones gerinant valstybės saugumą.

–       Užsiėmimas kita veikla, kuri neprieštarauja Fondo tikslams bei teisės aktų reikalavimams.

Siekdamas įgyvendinti užsibrėžtus tikslus Gynybos paramos fondas 2018 metais organizavo ir vykdė tokią veiklą – sėkmingai toliau vystė keturis projektus:

–       Idėjų kalvės (think tank) projektas:

 2018 m . kovo 16 d. , bendradarbiaujant su Lietuvos Seimu,  Fondas organizavo Tarptautinę saugumo konferenciją:  „Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliui“

–       Priimančios Paramos Klasteris,

http://www.hostnationsupport.lt/

  • Tęsiamas bendradarbiavimas su NATO Force Integration Unit  (NFIU) vadovybe, Lietuvos kariuomenės Jungtiniu štabu, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabu. Su šiomis organizacijomis, įskaitant Kariuomenės vadą ir Krašto apsaugos ministrą, yra organizuojami nuolatiniai susitikimai.

– „Live Firing Show“ projektas:

https://www.livefiringshow.com/

Siekdamas pritraukti kuo didesnį Vakarų pasaulio dėmesį Baltijos regionui ir tuo gerinti saugumo aplinką regione, Fondas organizavo „Live Firing Show 2018“ renginį. http://fondas.eu/index.php/lt/127-lfs-info

–     Visuomenės švietimo projektas, siekdamas įgyvendinti šį projektą Fondas glaudžiai bendradarbiauja su Pulkininkų asociacija.

–       2018 metais Fondo dalininkai ir PA atstovai dalyvavo TV, Radijo laidose ir kitai būdais teikė ekspertines konsultacijas visuomenei ir jos atstovams. Nuolatos komunikavo su politinėmis partijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos kariuomene bei Krašto apsaugos ministerija, bei Nacionalinio Gynybos ir saugumo komiteto nariais. Dalyvavo jų inicijuotuose projektuose.

Kiti Fondo veiklos rodikliai

–       Fondo dalininkų skaičius 2018 metų pabaigoje – 16;

–       Samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 1;

–       Fondo administravimo išlaidos:

  1. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo. 2. Per ataskaitinį laikotarpį apmokėta steigėjo įnašų suma sudaro 120 Eur. Steigėjų įnašų suma laikotarpio pradžioje 2600 Eur, pabaigoje – 2720 Eur. 3. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje gautos paramos likutis buvo 8406 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta paramos 7157 Eur, panaudota nebuvo. Nepanaudotos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 15563 Eur. Gynybos paramos fondo vadovui išmokėtas sumas sudarė darbo užmokestis ir automobilio nuomos mokestis. Pagal nuomos sutartį per ataskaitinį laikotarpį priimtas 1 lengvasis automobilis direktoriui.
Gynybos paramos fondas